JA A LA VENDA
el llibre “Alcemos la voz” de l’Association Solidarité Féminine

Un recull de testimonis de mares solteres del Marroc i de les seves filles i fills.

Ja ens hem apuntat:

 • Nombre d'exemplars: 44

Menú:

Notícies
Notícies Antigues
L'associació
Transparència
Projectes
Fes-te'n soci
Kafala
Estadístiques
Blog d'IMA

Idioma:

Español
Català

LA KAFALA

INFORMACIÓ GENERAL

L'adopció no existeix a la legislació marroquina. Hi ha, però, altres mesures de protecció de menors desemparats, com ara la kafala i la tutela dativa. L'aplicació d'aquestes figures jurídiques és la que sol·liciten les persones estrangeres i, en concret, les de nacionalitat espanyola.

La kafala (similar a un acolliment permanent) d'un infant amb sentència judicial de declaració d'abandonament és constituïda i executada per ordre judicial i s'acompanya d'autorització judicial per tal que la persona que ha acollit l'infant pugui establir-se amb ell de manera permanent a l'estranger.

La tutela dativa (similar a una tutela) és constituïda judicialment i dóna la representació legal d'un menor a la persona que nomena el jutge.

Convenis Internacionals o bilaterals firmats pel Marroc i Espanya

 • Conveni de la Haya de 19 de octubre de 1996 relatiu a la competència, la llei aplicable, el reconeixement, l'execució i la cooperació en matèria de responsabilitat parental i de mesures de protecció dels infants. [text]
 • Conveni de Nacions Unides sobre Drets del Nen de 1989. [text]

Legislació aplicable

La kafala està regulada al Marroc per la Llei 15-01, de 13 de juny de 2002 promulgada pel Dahir núm. 1-02-172 rabii II 1423 portant promulgation de la loi nº 15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnées. [text en francès] [traducció al castellà]

La legislació marroquina per a la tutela dativa és la Llei 03-70 per la que es modifica el Codi d'Estatut Personal o Codi de Família (Moudawana, 2004), que a la vegada reforça la figura de la kafala sense alterar el previst en l'anterior llei esmentada [text en francès].

La legislació espanyola per a la tramitació del procès d'adopció internacional és la Llei 54/2007, de 28 de Decembre de 2007, d'Adopció Internacional (BOE 29 Decembre 2007).

La llei d'Adopció Internacional va ser modificada per la Disposició 8470, de 28 de Juliol de 2015 (BOE 29 Juliol 2015). En particular, es va afegir a l'article 19 un quart apartat que diu:
"4. En el caso de menores cuya ley nacional prohíba o no contemple la adopción se denegará la constitución de la adopción, excepto cuando el menor se encuentre en situación de desamparo y tutelado por la Entidad Pública."
Aquesta modificació de la ley s'interpreta com una prohibició de conversió de les kafales en adopció.

En algunes comunitats autonòmiques pot existir legislació propia. En particular, a Catalunya s'aplica el Códi de Família (Llei 9/1998, de 15 Juliol 1998 ).

DOCUMENTACIÓ

Requisits exigits per la legislació marroquina

Esposos (musulmans) o dones (musulmanes), majors d'edat, amb aptitud moral, social i de mitjans materials per a subvenir a les necessitats dels infants, sense condemnes per infraccions morals o contra els infants i lliures de malalties contagioses o incapacitants per a assumir la responsabilitat d'una kafala.

A) Documents que cal aportar i que s'obtenen a l'Estat Espanyol

 1. Partida literal de naixement (de cadascun dels esposos) legalitzada i traducció jurada a l'àrab.
 2. Certificat de matrimoni legalitzat i traducció jurada a l'àrab.
 3. Certificat mèdic (de cadascun dels esposos) legalitzat i traducció jurada a l'àrab.
 4. Certificat de contracte de treball i d'ingressos econòmics (de cadascun dels esposos) legalitzat i traducció jurada a l'àrab.
 5. Certificat d'empadronament legalitzat i traducció jurada a l'àrab.
 6. Certificat de penals (de cadascun dels esposos) legalitzat i traducció jurada a l'àrab.
 7. Informe psicosocial legalitzat i traducció jurada a l'àrab.
 8. Certificat d'idoneïtat per a la kafala legalitzat i traducció jurada a l'àrab.
 9. Certificat que confirmi l'emparament de l'infant a l'arribada a Espanya legalitzat i traducció jurada a l'àrab.
 10. Resolució favorable de la Delegació de Govern per a la residència del menor.
 11. Deu fotografies (o més), de cadascun dels esposos.

B) Documents que cal aportar i que s'obtenen al Marroc

 1. Sol·licitud de kafala.
 2. Certificat de residència al Marroc durant el procés.
 3. Certificat de conversió a d'islam (de cadascun dels esposos).
 4. Certificat de penals marroquí (de cadascun dels esposos).
 5. Certificat mèdic (de cadascun dels esposos).

PROCÉS DE KAFALA

El procés de kafala al Marroc es tramita a través de l'Administració Pública. Tot el procés pot ser gestionat personalment i directament per les pròpies famílies kafalants, sense perjudici de disposar de representació legal i, per descomptat, de l'ajuda de l'associació IMA, la qual aporta informació actualitzada del procés i facilita els contactes amb altres persones adoptants al Marroc. Sense ser absolutament imprescindible, és molt recomanable un cert domini de la llengua francesa o de l'àrab.

Els infants adoptables solen ser nens. A grans trets, es dona un triple origen ètnic i racial dels menors: àrab, berber i/o subsaharià.

FASE 1: Sol·licitud i obtenció del certificat d'idoneïtat i preparació de l'expedient

FASE 1.1

Tot el procés comença amb la sol·licitud del certificat d'idoneïtat per a la kafala a l'ICAA (Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció), on en el seu cas, a l'organisme autonòmic competent, la qual cosa permet l'elaboració de l'informe psicosocial i la posterior obtenció del certificat d'idoneïtat. El termini màxim de resolució i notificació de la sol·licitud depèn de cada comunitat autònoma.

FASE 1.2

Cap al final del procés que porta a l'obtenció del certificat d'idoneïtat es pot començar la preparació de tota la documentació de què consta l'expedient, amb les corresponents legalitzacions de signatures, i la seva traducció jurada a l'àrab. Les signatures de tots els documents han de ser legalitzades a Espanya pel Consolat del Marroc, prèvia legalització "en cascada" pels òrgans espanyols competents.

Es fa un primer viatge al Marroc per a l'obtenció del certificat de penals marroquí, el certificat de conversió a l'islam i del certificat mèdic.

Tots els documents obtinguts a Espanya ha de ser legalitzats pel Consolat del Marroc i traduïts a l'àrab per un traductor jurat.

FASE 1.3

Un cop completat l'expedient s'estableix un primer contacte telefònic o personal amb les persones responsables de les kafales dels centres d'acollida d'infants del Marroc i, en el termini que aquestes hagin marcat i establert prèviament, es podrà viatjar al Marroc per iniciar i/o procedir a la sol·licitud de la kafala. El temps d'espera dependrà del centre i la ciutat escollida. En tot cas, s'ha de recordar que es un jutge, i no la direcció d'aquests centres d'acollida, els únics que poden assignar una kafala.

FASE 2: Viatge al Marroc i constitució de la kafala

L'estada al Marroc per a la realització de tots el tràmits que porten a la constitució de la kafala, així com l'obtenció de l'autorització per a la sortida del país del menor, i del seu passaport i visat és variable.

Les famílies kafalants són les que organitzen el viatge i gestionen tots els tràmits del procés, amb l'eventual ajuda de les persones responsables de kafales dels centres d'acollida o de les persones a que elles deleguin la seva representació.

FASE 2.1: Constitució de la kafala

Un cop presentada la sol·licitud de kafala al Jutge Tutelar del Menor, aquest ordena la realització de 4 informes de:

 • un representant dels abdouls i assumptes islàmics,
 • un representant del ministeri públic (assumptes socials),
 • un representant de l'autoritat (policia) i
 • un representant governamental (de la mukata (ajuntament) o wilaya (govern local)),
a més dels informes que el jutge consideri pertinents.

Un cop obtinguts els informes, el jutge, en audiència dicta sentencia respecte a la sol·licitud de kafala.

FASE 2.2: Obtenció del passaport

La constitució de la kafala no li atorga al nen la nacionalitat espanyola. Un cop obtinguda la kafala, per poder viatjar a l'estranger, la família ha de tramitar el passaport del nen.

FASE 2.3: Obtenció del visat

Els ciutadans marroquins necessiten un visat per entrar a Espanya. La família haurà de tramitar aquest visat al Consolat Espanyol al Marroc, presentant alguns document convenientment legalitzats al Ministeri d'Assumptes Exteriors del Marroc i el Consolat Espanyol, i traduïts a l'espanyol.

Temps d'espera i estada al país

El temps transcorregut entre la presentació de la sol·licitud de kafala i el viatge al Marroc per a la constitució de la kafala dependrà de la situació de cada centre d'acollida i de les disponibilitats per a viatjar de la família. El temps d'estada al Marroc també és incert, però en qualsevol cas, no és inferior a un mes i mig.

SEGUIMENT DE LA KAFALA

Un cop a Espanya, l'infant s'haurà d'inscriure al Consolat Marroquí corresponent a la ciutat de residencia. Aquest consolat realitzarà un seguiment del menor i uns informes periòdics que remetrà al Jutge Tutelar del Menor.

DESPESES

Les depeses del procés són bàsicament les generades per l'obtenció de l'informe psicosocial, legalització i traducció de documents, i les pròpies del viatge i l'estada. Cal comptar també amb les despeses de representació legal en cas de la família així ho desitgi.

ALTRES DADES D'INTERÈS

Adreces Organismes Oficials

Consolat General d'Espanya a Rabat

1, Avenue Ennasar, Rabat
tel. 00 212 (0) 37 68 74 70
fax 00 212 (0) 37 68 18 56
e-mail. Cgesprabat@mail.mae.es

Consolat General d'Espanya a Casablanca

31, Rue d'Alger, 21000 Casablanca
tel. 00 212 (0) 22 22 07 52
tel. 00 212 (0) 22 22 71 45
fax 00 212 (0) 22 20 50 49
e-mail. Cgespcasablanca@mail.mae.es

Webs interessants

Diagonal, 365, 1º 2ª - 08037 Barcelona
93 488 34 45
ima@amicsinfantsmarroc.org
CIF: G62555859