L'associació "Amics dels Infants del Marroc" (IMA)

IMA és una associació que va néixer el 8 de gener de l'any 2000. Va ser fundada per diverses famílies que havien kafalat menors al centre d'acollida Lalla Meriem de Rabat durant els anys anteriors, i que es van adonar de la necessitat de dotar-se d'una associació pròpia, ja que, donades les peculiaritats de la kafala, les altres associacions generalistes no coneixien el cas marroquí.

Els objectius de l'associació són:

 • La sensibilització:
  • Donar a conèixer la situació d'infants en situació d'abandonament o desemparament al Marroc.
 • La kafala:
  • Promoure la kafala d'infants en situació d'abandonament o desemparament al Marroc. Assessorar i donar suport a les famílies sol·licitants per a la constitució de kafalas d'infants al Marroc.
  • Defensar davant les administracions tot allò referent a la kafala d'infants al Marroc.
  • Vetllar per la transparència dels processos i tràmits de kafala.
  • Promoure trobades entre famílies que hagin kafalat menors marroquins, facilitar la integració d'aquests menors en el nostre entorn i mantenir un contacte viu amb la realitat del Marroc mostrant respecte i comprensió cap a la cultura i el poble marroquins.
  • Realitzar activitats d'orientació post-adoptiva sobre temes específics que ens orientin en la resolució de les situacions pròpies de l'afiliació adoptiva.
 • La cooperació
  • Ajudar els infants en situació d'abandonament o desemparament al Marroc i de forma especial als acollits en institucions. IMA és membre fundador de la Federació d'Associacions per a l'Adopció (FADA), constituïda amb la finalitat d'agrupar i unir els esforços de les associacions que, sense ànim de lucre, es dediquen al suport de l'adopció i de les famílies adoptives i que no tenen com a objectiu prioritari la gestió d'expedients de adopció. També és membre fundador de la Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento (CORA).

L'ajut a les famílies per part d'IMA

IMA ajuda, fins allà on li és possible, a totes les famílies que s'hi adrecen, de Catalunya i de la resta de l'Estat Espanyol, socies i no socies, a culminar els seus processos d'idoneïtat i kafala. Per a fer-ho, IMA disposa d'informació amplia i detallada que actualitza permanentment, i que ha estat recollida per les pròpies famílies que formen part de l'associació, sobre tota la tramitació de la kafala de nens del Marroc.

IMA ofereix aquesta ajuda de forma desinteressada, sense cobrar res a les famílies, i sense fer cap mena de distinció entre famílies sòcies o no sòcies. Les famílies que ho desitgen poden fer-se membres de l'associació. IMA és una associació sense ànim de lucre i els membres de la seva junta, escollits en assemblea, fan la seva feina de forma altruista i desinteressada.

IMA intervé davant d'institucions públiques i privades (de tot l'Estat Espanyol i del Marroc) que participen d'aquests processos de kafala per afavorir les condicions. IMA intenta respondre a allò que demanen les famílies i actuar sobre allò que expressen que és del seu interès, així mateix dóna consell sobre la experiència adquirida per altres famílies.

IMA col·labora amb altres associacions per millorar la situació de l'adopció en general. Tanmateix, IMA no pot i no pretén mitjançar en nom de les famílies, perquè no és la seva finalitat i perquè no té la representació legal per fer-ho.

IMA, malauradament, tampoc té capacitat per resoldre totes les problemàtiques de totes les famílies de tot l'Estat.

IMA vol fomentar actituds i actuacions sensibles cap al Marroc i cap als processos de kafala de menors marroquins, és a dir: respecte per la cultura marroquina, respecte per les institucions que intervenen en el procés de kafala i per les persones que les representen, i respecte per la situació dels infants i per "la motxilla" que duen amb ells.

L'associació vol conservar l'esperit amb què aquesta va néixer, i l'especial vinculació amb el país de les persones que la van crear i de les famílies que inicialment la van fer créixer.

La participació de les famílies

IMA demana a les famílies que li sol·liciten ajuda al llarg del camí de la kafala:
 • Respectar les característiques del procés de kafala al Marroc.
 • El procés es tramita a través de l'Administració Pública: tot el procés és gestionat personalment i directament per les pròpies famílies kafalantes, sense perjudici de disposar de representació legal per a cadascuna d'elles i de l'ajuda de l'associació IMA.
 • No es realitzen assignacions.
 • Els infants han de disposar de la seva acta judicial d'abandonament. Els infants solen ser nens i, majoritàriament, menors de 3 anys (malgrat que els centres poden acollir nens majors).
 • A grans trets, es dóna un triple origen ètnic i racial dels menors: àrab, berber i/o subsaharià.
 • La durada del procés de kafala és incert. Si bé la majoria de les kafalas es constitueixen en un termini de pocs mesos, alguns processos han trigat alguns anys.
 • Les famílies han de tenir presents les recomanacions de IMA respecte a la coordinació i col·laboració amb altres famílies que es trobin en el mateix procés.
 • Han de respectar també els temps de dedicació voluntària que IMA pot destinar a cada família.

Consideracions d'interès

La tasca fonamental que desenvolupa IMA és la d'informar a les famílies que vulguin realitzar una kafala (similar a un acolliment permanent o tutela dativa) al Marroc, dels tràmits que s'han de seguir i de la legislació vigent tant a l'estat Espanyol com al Marroc. Però en cap cas ostenta la representació de les famílies ni té atribucions per fer d'intermediària davant les autoritats marroquines o espanyoles.

El procés s'inicia amb l'obtenció de la idoneïtat i la preparació de l'expedient que caldrà presentar al Jutge de Tuteles de Menors al Marroc. Un cop completat l'expedient, la família interessada estableix un primer contacte telefònic amb les persones responsables dels centres de acollida d'infants del Marroc (o, si s'escau amb IMA) per determinar quin és el millor moment per fer el primer viatge.

La kafala o la tutela dativa d'un infants -amb sentència judicial de declaració d'abandonament- es constituïda i executada per ordre judicial acompanyada de l'autorització corresponent, per tal que la persona que ha acollit l'infant pugui establir-se amb ell de manera permanent a l'estranger. Aquest procés es fa íntegrament al Marroc i els únics representants de les famílies davant les autoritats marroquins són elles mateixes.

Tot el procés es gestiona personalment i directament per les pròpies famílies, que poden comptar, però, amb el assessorament de l'associació IMA, que els aportarà informació actualitzada del procés, coordinació entre famílies i els facilitarà el contacte amb les últimes famílies que hagin arribat del Marroc amb els seus infants kafalats.

És de vital importància que les famílies que anem al Marroc a buscar els nostres futurs fills i filles tinguem el màxim respecte pel procés de la kafala, així com per totes aquelles persones representants de les institucions que intervenen. De la nostra actitud dependrà la imatge que de les famílies espanyoles tenen les diferents institucions marroquines i les relacions cordials amb l'orfenat de nostres nens.

Tlf: 613 046 340
Diagonal, 365, 1º 2ª - 08037 Barcelona
ima@amicsinfantsmarroc.org
CIF: G62555859